fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Javno povabilo v Partnersko mrežo CzK 2021

Javno povabilo v Partnersko mrežo CzK 2021

Javno povabilo k oddaji predlogov programov za krepitev kreativnega sektorja v RS in vključitev v Partnersko mrežo Platforme Center za kreativnost v letu 2021

Muzej za arhitekturo in oblikovanje kot izvajalec Platforme Center za kreativnost (CzK) vabi zainteresirane organizacije, ki že uspešno delujejo na področju kreativnega sektorja, da se s svojo vizijo in programi v letu 2021 vključitvijo v partnersko mrežo platforme CzK in soustvarjajo nacionalno podporno okolje za razvoj in povezovanje tega sektorja. Platforma CzK želi s partnersko mrežo podpirati delovanje kreativnega ekosistema v Sloveniji, sinergično povezovati organizacije, razvojno naravnane programe in projekte v okviru skupne platforme, sodelovati pri oblikovanju lokalnih in nacionalnih politik, sopripravljati programe s področja kreativnega sektorja (izobraževanja, konference, predavanja, delavnice, publikacije in spletne platforme, razvoj novih izdelkov in storitev idr.) ter vzajemno podpirati in promovirati dejavnosti kreativnega sektorja doma in v tujini. 

Partnerska mreža CzK

Za uspešnejši razvoj kreativnega sektorja platforma CzK vzpostavlja partnersko mrežo relevantnih podpornih organizacij iz Vzhodne in Zahodne kohezijske regije, ki že delujejo na posameznih ali več področjih kreativnega sektorja, da s svojimi javnimi programi soustvarjajo nacionalno podporno okolje za uspešen razvoj, promocijo in povezovanje tega sektorja ter izpolnjujejo cilje Platforme CzK. Namen partnerske mreže je povezovanje, rast in promocija sektorja doma in v tujini, prenos specifičnih izkušenj, znanj ter širjenje priložnosti in povezav.

Predmet povabila in komu je povabilo namenjeno

Predmet tega povabila so specifični programi, projekti ali aktivnosti, ki sledijo zgoraj navedenim ciljem Platforme CzK in povezujejo KKS ter pripomorejo k njegovemu razvoju. Obenem obravnavajo cilje prednostne naložbe, iz katere izhaja Platforma CzK, tj. dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, spodbujanje podjetništva, zlasti omogočanje lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanje ustanovitve novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji, in spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih podjetij. 

 

Povabilo je namenjeno vsem pravnim osebam zasebnega in javnega prava (gospodarskim družbam, društvom, zadrugam, zavodom, gospodarskim zbornicam in socialnim podjetjem) ‒ podjetjem, zavodom, združenjem ali organizacijam, izobraževalnim in raziskovalnim ustanovam, lokalnim skupnostim, aktivnim v KKS. Vlogo lahko odda posamezno podjetje ali predstavniško telo (npr. grozd, konzorcij …). Več o programih in partnerski mreži preberite na spletnem naslovu www.czk.si.

Vsebina partnerskega sodelovanja in prioritete v letu 2021

V letu 2021 želimo poglobiti sodelovanje s partnerskimi organizacijami na področju strateškega razvoja KKS, pri nadaljnjih raziskavah ter aktivnostih povezanih s pripravo priporočil za oblikovanje politik za razvoj slovenskega kulturno kreativnega sektorja.  Vključevanje predstavnikov partnerske organizacije v načrtovane raziskovalne in razvojne aktivnosti Partnerske mreže CzK  sodi v sklop partnerske programske koprodukcije. Koprodukcijska sredstva v okviru partnerskega projekta se nanašajo na zasnovo in izvedbo potrjenega koprodukcijskega podpornega projekta,  na delovanje predstavnika partnerske organizacije v okviru strateške delovne skupine CzK ter promocijskega in komunikacijskega sodelovanja.  

 

Prioritete: 

 

(1) Vzpodbujanje izvedbe projektov v različnih slovenskih regijah In lokalnih skupnostih.

V okviru Partnerske mreže Centra za kreativnost želimo v obdobju 2021 vzpodbujati projekte z različnih kreativnih področij ter organizacije vzpodbuditi k izvedbi projektov izven njihovih lokalnih skupnosti z namenom širjenja podpore KKS in spodbujanja razvoja ustvarjalnih dejavnosti po Sloveniji, ne zgolj v največjih urbanih središčih.

 

(2) Vzpodbujanje projektov, ki omogočajo pospeševanje produkcije, promocije in tržnega uveljavljanja ustvarjalcev na domačem in mednarodnih trgih.

Zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer ob pandemiji Covid 19 letu želimo s partnerskimi projekti  v 2021 pospešiti razvoj dejavnosti in poslovno realizacijo ustvarjalcev, ki je bila v preteklem obdobju  zaradi družbenih omejitev močno ovirana, poslovna realizacija pa posledično manjša.

Postopek prijave za Partnersko mrežo CzK

Prijavitelj mora predlagati konkreten projekt, z jasnim načrtom izvedbe, definirano finančno strukturo z opredeljenimi lastnimi ter drugimi vložki, začrtanimi vsebinami in terminskim planom, pri čemer mora projekt izkazovati pomemben prispevek za razvoj sektorja. Prijavitelj mora imeti jasno opredeljene cilje dela, deležnike in ciljne skupine ter načine njihovega aktivnega vključevanja. Predlagani projekti so novi, inovativni projekti, ki podpirajo KKS in omogočajo razvoj posameznih podsektorjev KKS ali nadgrajeni projekti, ki so jih prijavitelji že izvajali v okviru Partnerske mreže CzK v preteklih letih.

 

Ob prijavi projekta morajo kandidati izpolniti e-prijavnico, ki ji v obliki priloge priložijo prijavni obrazec (JP-PM_21). Do e-prijavnice dostopajo preko klika “spletna prijava”,  prijavni obrazec pa se nahaja v priponki “Prijavni obrazec JP-PM_21”. Pred prijavo kandidati preberejo celotno Javno povabilo v Partnersko mrežo CzK, ki se nahaja v priponki “Javno povabilo”. 

 

Izpolnjen prijavni obrazec (JP-PM_21) kandidati oddajo elektronsko v e-prijavnici in ga nato natisnejo, podpišejo in žigosajo (če poslujejo z žigom) ter pošljejo priporočeno po pošti na spodnji naslov:

 

Center za kreativnost
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana
S pripisom: JP – Partnerska mreža CzK 2021

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko ponudniki pridobijo po elektronski pošti, pri čemer naj pišejo na kontaktu:

 

Marko Podjavoršek, vodja projektov CzK in vodja Partnerske mreže CzK

Marko.Podjavorsek@mao.si, tel. št. 059 141 352, Center za kreativnost, projektna pisarna Maribor, Partizanska cesta 11, Maribor

 

ali na e-naslovu info@czk.si.

Vabi

Center za kreativnost

Rok za prijavo

8. september 2020