fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Javno povabilo v Partnersko mrežo CzK 2022

Javno povabilo v Partnersko mrežo CzK 2022

Javno povabilo k oddaji predlogov programov za krepitev kreativnega sektorja v RS in vključitev v Partnersko mrežo Platforme Center za kreativnost v letu 2022

Muzej za arhitekturo in oblikovanje kot izvajalec Platforme Center za kreativnost (CzK) vabi zainteresirane organizacije, ki že uspešno delujejo na področju kreativnega sektorja, da se s svojo vizijo in programi v letu 2022 vključijo v partnersko mrežo platforme CzK in soustvarjajo nacionalno podporno okolje za razvoj in povezovanje tega sektorja. Platforma CzK želi s partnersko mrežo podpirati delovanje kreativnega ekosistema v Sloveniji, sinergično povezovati organizacije, razvojno naravnane programe in projekte v okviru skupne platforme, sodelovati pri oblikovanju lokalnih in nacionalnih politik, sopripravljati programe s področja kreativnega sektorja (izobraževanja, konference, predavanja, delavnice, publikacije in spletne platforme, razvoj novih izdelkov in storitev idr.) ter vzajemno podpirati in promovirati dejavnosti kreativnega sektorja doma in v tujini. Vse prijavljene organizacije morajo na osnovi tega javnega povabila predložiti programe projektov, ki bodo izvedeni  med januarjem 2022 in julijem 2022, ko morajo biti vsi izbrani koprodukcijskih projekti dokončno izvedeni,  zanje pa pripravljena ustrezna vsebinska in finančna poročila.

Partnerska mreža CzK

Za uspešnejši razvoj kreativnega sektorja platforma CzK vzpostavlja partnersko mrežo relevantnih podpornih organizacij iz Vzhodne in Zahodne kohezijske regije, ki že delujejo na posameznih ali več področjih kreativnega sektorja, da s svojimi javnimi programi soustvarjajo nacionalno podporno okolje za uspešen razvoj, promocijo in povezovanje tega sektorja ter izpolnjujejo cilje Platforme CzK. Namen partnerske mreže je povezovanje, rast in promocija sektorja doma in v tujini, prenos specifičnih izkušenj, znanj ter širjenje priložnosti in povezav.

Predmet povabila in komu je povabilo namenjeno

Predmet tega povabila so specifični programi, projekti ali aktivnosti, ki sledijo zgoraj navedenim ciljem Platforme CzK in povezujejo KKS ter pripomorejo k njegovemu razvoju. Obenem obravnavajo cilje prednostne naložbe, iz katere izhaja Platforma CzK, tj. dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, spodbujanje podjetništva, zlasti omogočanje lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanje ustanovitve novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji, in spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih podjetij.

 

Povabilo je namenjeno vsem pravnim osebam zasebnega in javnega prava (gospodarskim družbam, društvom, zadrugam, zavodom, gospodarskim zbornicam in socialnim podjetjem) ‒ podjetjem, zavodom, združenjem ali organizacijam, izobraževalnim in raziskovalnim ustanovam, lokalnim skupnostim, aktivnim v KKS. Vlogo lahko odda posamezno podjetje ali predstavniško telo (npr. grozd, konzorcij …). Na javni poziv se ne morejo prijaviti fizične osebe brez dejavnosti, javni zavodi in javne agencije. Več o programih in partnerski mreži preberite na spletnem naslovu www.czk.si.

Časovno obdobje izvedbe koprodukcijskega projekta v letu 2022

Izvedbe in zaključki predlaganih programov koprodukcijskih projektov morajo biti načrtovani v obdobju med januarjem 2022 in julijem 2022. Izbrani koprodukcijskih projekti morajo ob koncu obdobja oddati ustrezno pripravljena  vsebinska in finančna poročila.

Postopek prijave za Partnersko mrežo CzK

Prijavitelj mora predlagati konkreten projekt, z jasnim načrtom izvedbe, definirano finančno strukturo z opredeljenimi lastnimi ter drugimi vložki, začrtanimi vsebinami in terminskim planom, pri čemer mora projekt izkazovati pomemben prispevek za razvoj sektorja. Prijavitelj mora imeti jasno opredeljene cilje dela, deležnike in ciljne skupine ter načine njihovega aktivnega vključevanja. Predlagani projekti so novi, inovativni projekti, ki podpirajo KKS in omogočajo razvoj posameznih podsektorjev KKS ali nadgrajeni projekti, ki so jih prijavitelji že izvajali v okviru Partnerske mreže CzK v preteklih letih.

Vsebina partnerskega sodelovanja 2022

V letu 2022 želimo poglobiti sodelovanje s partnerskimi organizacijami na področju strateškega razvoja KKS, pri nadaljnjih raziskavah ter aktivnostih povezanih s pripravo priporočil za oblikovanje politik za razvoj slovenskega kulturno kreativnega sektorja.  Vključevanje predstavnikov partnerske organizacije v načrtovane raziskovalne in razvojne aktivnosti Partnerske mreže CzK  sodi v sklop partnerske programske koprodukcije.

Programske prioritete partnerskih projektov v letu 2022

V letu 2022 želimo izpostavljati programske prioritete in teme, ki so pomembne za nadaljnji trajnostni razvoj dejavnosti ustvarjalcev na področju KKS.

 

  • Vsebinski poudarek Javnega povabila 1 za 2022 : Vzpodbujanje izvedbe podpornih projektov za KKS in prenose dobrih praks pospeševanja dejavnosti KKS na podeželje, regijska središča in lokalne skupnosti.  Projekti naj upoštevajo raziskovanje in  razvoj konkurenčnih prednosti posameznih lokalnih skupnosti ali geografskih področij.

 

  • Vsebinski poudarek Javnega povabila 2 za 2022: Vzpodbujanje projektov, ki pospešujejo razvoj novih prodajnih poti za KKS in povečanje prodaje proizvodov, storitev ter doživetij, ki jih producira KKS. Predlogi projektov se lahko usmerjajo v prodajne poti v fizičnem prostoru ali na spletu.  Predlogi koprodukcijskih projektov lahko vključujejo tudi izobraževanja, prenose veščin in znanj o vzpostavitvi prodajnih poti.

Vabi

Center za kreativnost

Rok za prijavo

6. september 2021