fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Lesarski presežek leta 2021

Lesarski presežek leta 2021

Društvo oblikovalcev Slovenije v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS - Direktoratom za lesarstvo, objavlja odprti, enostopenjski projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov.

Predmet odprtega, enostopenjskega projektnega natečaja je izbor že obstoječih lesnih izdelkov in izbor predlogov novih produktov lesarske panoge. V okviru javnega natečaja bodo znotraj posameznih sklopov najboljšim natečajnim projektom podeljene nacionalne nagrade in priznanja za Lesarski presežek leta 2021.

 

Presežek pomeni zamisel, ki lahko ob ugodnih poslovnih okoliščinah, komunikacijskih in drugih oblikah podpore, uspešno nastopa kot prepoznaven lesni izdelek na globalnih trgih. Nastopa lahko individualno ali le kot člen kompleksnih gospodarskih verig in morebitnih širših reprezentativnih sklopov, ter hkrati dolgoročno uspešno odgovarja na številne ekološke, izvedbene in tržne okoliščine.

 

Prijavitelji bodo o izidu natečaja obveščeni najkasneje do 1. junija 2021.

Prijava

Za formalno popolno prijavo se šteje prijava, ki je oddana izključno v elektronski obliki, do vključno 20. 5. 2021, do 24. ure.

Pogoji za prijavo

Pogoj sodelovanja na javnem natečaju je, da zamisel ali že konkretiziran končni izdelek vsebuje v vrednostnem smislu večinski delež zaključno obdelanega lokalnega lesa, s čim manjšim deležem oz. minimalno uporabo drugih materialov.

 

Z udeležbo na razpisu udeleženci pristajajo na pogoje in odločitve komisije. Člani komisije so kot komisija povsem avtonomni in njihova odločitev je dokončna.

 

Prijavo lahko odda vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Javnega natečaja se lahko udeležijo državljani RS oziroma tisti, ki imajo poslovni sedež (registracijo pravne osebe) ali stalno prebivališče v RS.

 

Med avtorji v posamezni natečajni ekipi ne sme nastopati oseba, ki:

 

 • je naročnik, financer oziroma razpisovalec javnega natečaja (ali je pri njem zaposlen),
 • je izdelala ali sodelovala pri izdelavi natečajnega gradiva,
 • je bila imenovana za člana strokovne komisije,
 • je v času javnega natečaja delodajalec članu strokovne komisije,
 • je v času javnega natečaja lastnik ali solastnik družbe, v kateri dela član strokovne komisije ali ima s tako družbo kakšno drugačno kapitalsko povezavo,
 • je s članom strokovne komisije v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vključno drugega kolena ali v zakonski ali zunaj zakonski zvezi.

 

Natečajni predlog lahko podajo zgoraj navedene povezane osebe le pod pogojem, da v prijavi izrazijo povezavo in željo sodelovanja. Njihova dela nadalje presoja komisija izven ožjega izbora nagrad, le kot predlagane razstavne eksponate in morebitne dobitnike priznanj.

Oblika natečajnega elaborata

Vsak natečajni elaborat mora vsebovati vse predpisane sestavne dele in mora biti predložen v naslednji obliki:

 

 • grafični del: oblikovani panoji ležečega formata A3 (420 x 300 mm) v elektronski obliki 300 dpi lahko v JPG ali v PDF obliki. Grafični prikaz je omejen na največ tri (3) liste, ki lahko vsebujejo slikovne in pisne informacije,
 • pisni del: pisno obrazložitev zamisli na enem listu velikosti A4 v Word ali PDF obliki. Opis mora vsebovati tudi avtorjevo oceno poslovne priložnosti v smislu razumevanja trga, okvirne maloprodajne in okvirne produkcijske vrednosti in predvidevanj o prodajnih količinah,
 • izpolnjen in podpisan obrazec: PODATKI AVTOR v PDF obliki,
 • neobvezno dodatno lahko natečajniki priložijo do tri (3) fotografije modela, v kolikor ta že obstaja, v JPG formatu in/ali prijavo dopolnijo z izjavo o možnosti izdelave modela.

 

Vsi navedeni elementi natečajnega predloga morajo biti označeni z: IME AVTORJA, ZAPOREDNA ŠTEVILKA PRILOGE, IME IZDELKA.

Potek natečaja in ocenjevanje elaboratov

 • Začetek natečaja – objava na spletni strani DOS in SPIRIT: 8. april 2021;
 • rok za posredovanje vprašanj udeležencev: 1. maj 2021;
 • odgovor na vprašanja udeležencev: 10. maj 2021;
 • oddaja natečajnih elaboratov: 20. maj 2021 do 24.00 ure;
 • zaključno poročilo komisije in obvestilo udeležencem natečaja: 1. junij 2021.

Za formalno popolno prijavo se šteje prijava, ki:

 • je oddana izključno v elektronski obliki, do vključno 20.05.2021 do 24. ure,
 • vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec z oznako »LESARSKI PRESEŽEK LETA 2021« in vse predpisane sestavne dele, obvezne priloge, oznake ter dodatno dokumentacijo, kot je določeno v točki 4. »Način prijave in rok za oddajo prijav« tega natečaja,
 • je pripravljena v skladu z določili tega natečaja in navodili, ki so navedeni v natečajni dokumentaciji.

Kriteriji

Kreativni izziv prihodnosti predstavljajo naslednji kriteriji, po katerih bo komisija presojala najbolj dovršene in izvirne zamisli:

 

 • jasna prepoznavnost koncepta, ki hkrati izkazuje avtonomno podobo v različnih tržnih okoljih in strokovna komisija v njem prepozna visoko razmerje med predvidoma vloženimi stroški materiala in dela v razmerju do pričakovane cene končnega izdelka na trgu,
 • visoka okoljska učinkovitost / visoka stopnja zajetega CO2 in hkrati za serijsko izdelavo sorazmerno majhna poraba energije,
 • razumevanje sodobnih tržnih okoliščin in prilagojenost globalnim logističnim trendom / izdelek terja relativno majhen transportni volumen, nezahtevno embalažo in ga kupec zlahka sestavi sam,
 • verodostojen izvor iz lokalne tradicije, sodobna izvedba ob upoštevanju sedanje in pričakovane življenjske in estetske potrebe uporabnikov ter predvidena dolga življenjska doba,
 • odziv na nove potrebe in noviteta na področju uporabe lesa.

Komisija za izbor projektov

Pooblaščena oseba za izvedbo javnega natečaja bo vse pravočasne prijave, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega natečaja, predala v ocenjevanje strokovni komisiji v sestavi:

 

 • Mateja Panter, predstavnica Društva oblikovalcev Slovenije s področja oblikovanja, arhitekture,
 • Julijan Krapež, predstavnik Društva oblikovalcev Slovenije s področja oblikovanja, arhitekture,
 • Zarja Vintar, predstavnica Društva oblikovalcev Slovenije s področja oblikovanja, tržnega komuniciranja,
 • Črtomir Tavzes, predstavnik lesno raziskovalne panoge,
 • Tomaž Šešlar, predstavnik s področja lesarsko razvojne ekonomije in marketinga,
 • dr. Tomaž Kostanjevec, direktor javne agencije, SPIRIT Slovenija,
 • Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

 

Strokovna komisija izmed svojih članov izbere predsednika komisije.

Nagrade, priznanja in odškodnine

Strokovna komisija bo po proučitvi predlogov in presoji odločila o nagradah, odškodninah ali morebitnih odkupih natečajnih del. Sklad za nagrade, priznanja in odkupe predvidoma znaša 5.000,00 EUR bruto.

 

Izplačevalec denarnih nadomestil je Društvo oblikovalcev Slovenije. Denarno nadomestilo po oceni komisije je navedeno v bruto znesku ter vključuje vse davke in prispevke. Rok sklenitve avtorske ali druge pogodbe je 30 dni po objavi sklepa o zaključku natečaja, rok plačila je 30 dni po sklenitvi pogodbe.

RAZPISOVALEC

DOS in SPIRIT Slovenija

NAGRADA

do 5.000 EUR

ROK ZA PRIJAVE

20. maj 2021