fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Eles 3000: Ustvarjalni projekt v javnem prostoru

Eles 3000: Ustvarjalni projekt v javnem prostoru

Družba Eles v sodelovanju z Živalskim vrtom Ljubljana in Centrom za kreativnost/MAO razpisuje javni idejni natečaj Ustvarjalni projekt v javnem prostoru

Iniciativa Eles 3000, ki jo je zasnovala družba Eles v sodelovanju s Centrom za kreativnost/MAO, v času velikih podnebnih in družbenih negotovosti opozarja na pomen medsektorskega in interdisciplinarnega sodelovanja z dinamično ustvarjalno skupnostjo za skupno vizijo boljše družbe. Partnerji se skozi spodbujanje sodelovanja med ustvarjalci in različnimi sektorji zavzemajo za odgovoren odnos do okolja in skupnosti ter s podporo novim produkcijam omogočajo ustvarjalno raziskovanje, generiranje drugačnih idej in njihovo uresničevanje v prostoru.

 

Družba Eles v sodelovanju z Živalskim vrtom Ljubljana in Centrom za kreativnost/MAO vabi zainteresirane ustvarjalce različnih profilov – umetnike, oblikovalce, biologe, arhitekte, krajinske arhitekte, raziskovalce in druge multidisciplinarne ustvarjalce in strokovnjake, posameznike ali skupine, da v okviru natečaja oddajo predloge za ustvarjalni projekt na lokaciji Živalskega vrta Ljubljana. Natečaj temelji na zavezanosti partnerjev k trajnostnemu razvoju in uresničevanju evropskega zelenega dogovora, energetske in podnebne politike Slovenije ter Novega evropskega Bauhausa.

 

V sklopu natečaja bomo izbrali projektno skupino, ki bo v javnem prostoru zasnovala, oblikovala in izvedla kratkoročni in dolgoročni projekt, ki bo javnost ozaveščal o pomenu ohranjanja biotske pestrosti in spodbujal k razmisleku, kako lahko kot posamezniki prispevamo k njenemu varovanju oziroma bogatenju v mikrookolju, v katerem živimo. Z natečajem in dolgoročno realizacijo ter odkupom idej želimo ustvarjalce spodbuditi k iskanju inovativnih pristopov, idej ali rešitev v zvezi s temami, ki so v luči podnebnih sprememb izjemno pomembne za obstanek življenja na planetu.

 

Natečaj je priložnost za razvoj in realizacijo realnih in/ali spekulativnih projektov, ki skozi obravnavo problematike in iskanje skupnih prihodnosti izpostavljajo pomen ustvarjalcev pri bolj kritičnem, odgovornem, trajnostno naravnanem in transformativnem načinu našega skupnega delovanja.

Tema in izhodišča natečaja

Tematsko izhodišče kratkoročnega in dolgoročnega projekta obravnava izzive, povezane z ohranjanjem biotske pestrosti, kot jo dojemajo razširjena polja različnih strok. Ranljivost naravnega okolja kliče po ustvarjanju ustreznih pogojev in prostorov za sobivanje, ki bodo preizpraševali naše ustaljene načine mišljenja, načrtovanja okolja ter odzivanja na prihajajoče spremembe. Novi pogledi in drugačne rešitve za te kompleksne probleme so mogoči samo s spodbujanjem novih načinov sodelovanja ter izmenjav znanja med različnimi strokami in disciplinami.

 

Biotska raznovrstnost je bistvena za ekosistemske storitve, tj. storitve, ki izvirajo iz narave, kot so opraševanje, uravnavanje podnebja, zaščita pred poplavami, rodovitnost tal ter proizvodnja hrane, goriva, vlaken in zdravil. Ključnega pomena pa je tudi za človekovo blaginjo, saj zagotavlja storitve, ki podpirajo družbe in naša gospodarstva. Ker smo že dalj časa priča nenehni izgubi biotske raznovrstnosti, kar ima daljnosežne posledice za naravni svet in človekovo blaginjo, je še toliko bolj pomembno, da se vsi skupaj zavedamo pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti in da razmišljamo o načinih njenega ohranjanja ali ponovnega vzpostavljanja. Do leta 2030 bo več kot dve tretjini prebivalstva živelo v mestih in urbanih okoljih. Pri tem bo obstoječa biodiverziteta iz mest izrinjena, zaradi česar bodo brez ustreznih ukrepov tudi prebivalci vedno bolj izgubljali stik in realno predstavo o biotski raznovrstnosti ter njeni neodtujljivi povezanosti z našim obstojem.

 

S projektom želimo poiskati in prikazati strokovne in kreativne alternative, možnosti soobstajanja, s katerimi lahko skozi ohranjanje biodiverzitete zabrišemo meje, ki jih ustvarjamo med ljudmi in naravo.

 

Ustvarjalce spodbujamo k iskanju inovativnih pristopov, idej ali rešitev v zvezi s ključnimi temami, pomembnimi za razvoj in obstanek naše vrste in planeta. Predlog projekta naj bo (delno ali v celoti) zasnovan kot živ sistem oz. biotski inkubator za prihodnost, ki se ukvarja z zgoraj naštetimi temami ter spodbuja k razmisleku, kako lahko prispevamo k varovanju narave oziroma k njenemu bogatenju v mikrookolju, v katerem živimo.

 

Predlog kratkoročnega projekta naj funkcionira kot zaključen modul in likovna celota z lastno sporočilnostjo, ki jo je mogoče najprej predstaviti kratkoročno za obdobje nekaj mesecev, v nadaljevanju dolgoročnega projekta pa aplicirati in realizirati v dolgoročno rešitev na različne površine oziroma pojavnostne medije ali na različne prostorske lokacije/objekte znotraj Živalskega vrta Ljubljana.

Splošne usmeritve

Natečaj je namenjen ustvarjalcem in multidisciplinarnim skupinam z različnih področij, od umetnikov, oblikovalcev, biologov, arhitektov, krajinskih arhitektov, urbanistov in raziskovalcev do drugih posameznikov ali skupin različnih profilov, aktivnih na področju umetnosti, oblikovanja, biologije, varovanja narave, arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskega načrtovanja ter drugih disciplin, ki lahko prispevajo h koncipiranju, produkciji in predstavitvi teme in instalacije.

 

Naloga udeležencev natečaja je zasnovati projekt v javnem prostoru, ki kratkoročno funkcionira kot zaključen modul in likovna celota z lastno sporočilnostjo. To je lahko prostorska instalacija, prostorska intervencija ali drugo ustvarjalno delo. Rešitev mora slediti konceptu natečaja, omogočiti naknadno razširjeno uporabo ter slediti vrednotam družbe ELES in njenih partnerjev. Udeleženci natečaja morajo upoštevati kontekst nacionalnih in evropskih politik, ki usmerjajo trajnostni razvoj družbe in ohranjanje biotske pestrosti.

 

Projekt naj bo zasnovan kot kratkoročna intervencija na ključ, ki jo je v nadaljevanju dolgoročnega projekta mogoče aplicirati in realizirati v dolgoročno rešitev na različne površine oziroma pojavnostne medije ali na različne prostorske lokacije/objekte znotraj Živalskega vrta Ljubljana.

Nagrade in faze ocenjevanja

Postopek izbora (ocenjevanja) bo potekal dvostopenjsko, temu pa bosta sledili še faza realizacije kratkoročnega projekta in faza dolgoročnega projekta in njegove dejanske uporabe. V prvi fazi ocenjevanja bo naročnik med vsemi prijavljenimi deli izbral do tri prijave, ki bodo uvrščene v nadaljnji izbor in katerih avtorji bodo povabljeni na razgovor s komisijo.

 

Naročnik bo po zaključku prve faze podal dodatne informacije glede lokacije kratkoročnega projekta in drugih potrebnih elementov, na podlagi katerih bodo v prvi fazi izbrani prijavitelji ali prijavitelj, projekte nadalje razvijali v dolgoročni projekt.

 

Trem najustreznejšim predlogom iz druge faze bo ocenjevalna komisija podelila nagrade. Nagrade so finančne. Nagradni sklad natečaja znaša 12.500 EUR. Nagrade se razdelijo po naslednjem ključu:

 • 1. nagrada: 10.000 EUR
 • 2. nagrada: 1.500 EUR
 • 3. nagrada: 1.000 EUR
 • dve častni omembi

Izvedba projekta in proračun

Avtorjem zmagovalnega projekta bosta poleg nagrade na voljo tudi proračun za izvedbo kratkoročnega projekta v višini 30.000 EUR (bruto z vsemi dajatvami) in podpora producenta (CzK/MAO). Izvedbo projekta in proračun vodi in potrjuje producent. Proračun za izvedbo vključuje vse stroške za končno operativno izvedbo projekta/instalacije na ključ. Vključuje  morebitne produkcijske stroške, stroške izdelave in postavitve dela, transportne stroške, prevoz materialov, potne stroške, stroške podizvajalcev, storitev, konstrukcij, opreme, vizualnih materialov, grafik, tiskovin, dovoljenj za objavo, zavarovanj, postavitve in podiranja, dodatnega varovanja, morebitnega spremljevalnega programa idr. Sredstva za izvedbo kratkoročnega projekta so končna, realizacija pa ne sme presegati navedenega proračuna. Prijavitelji morajo predlogu v drugi fazi priložiti finančni razrez projekta, ki naj vključuje vse omenjene stroške. Naročila in drugi organizacijski postopki bodo potekali izključno v sodelovanju z naročnikom, partnerjem in producentom ter v skladu z internimi pravilniki CzK/MAO.

 

Ob realizaciji kratkoročnega projekta bosta družba Eles in CzK/MAO v sodelovanju z Živalskim vrtom Ljubljana zagotovila tudi:

 • strokovno podporo pri razvoju projekta
 • uporabo lokacije in dostope do nje
 • logistično in administrativno podporo
 • finančni nadzor nad izvedbo projekta, upravljanje proračuna projekta, nadzor nad ponudbami in denarnim tokom projekta
 • promocijo, komunikacijsko vodenje predstavitve dela in avtorjev, otvoritveni dogodek
 • če bo potrebno zagotovila osnovno varnostno in tehnično vzdrževanje projekta v času njegovega trajanja (preverbe delovanja, manjša popravila idr.)

Realizacija dolgoročnega projekta

Po realizaciji kratkoročnega projekta, ki bo predvidoma na ogled do koca leta 2024, ima zmagovalna ekipa pravico sodelovati pri dolgoročnem projektu oziroma pri aplikaciji kratkoročnega projekta na večje, različne površine oziroma pojavnostne medije ali na različne prostorske lokacije oziroma objekte.

 

Če bodo partnerji rezultate kratkoročnega projekta uporabili za tovrstno naknadno razširjeno uporabo v sodelovanju z Živalskim vrtom Ljubljana ali drugimi partnerji, se bodo z zmagovalcem natečaja dogovorili o dolgoročni realizaciji, ki bo stvar posebnega dogovora med naročnikom, partnerji in zmagovalno ekipo. Pogodba z zmagovalcem bo sklenjena po postopkih in s pogajanji, ki jih predvideva zakonodaja na področju javnega naročanja.

Prijavitelji in pogoji sodelovanja

K sodelovanju so vabljeni posamezniki ali skupine in organizacije (z nosilnim članom/organizacijo), ki so aktivni na področju umetniškega ustvarjanja, oblikovanja, biologije, varovanja narave, arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma ali raziskovanja, pa tudi drugi posamezniki različnih profilov, ki lahko prispevajo h koncipiranju, produkciji in predstavitvi teme in instalacije.

 

Prijava mora vključevati minimalno dve različni stroki – s področja ustvarjalnosti (arhitektura, oblikovanje, vizualna umetnost in/ali druge) ter s področja biologije in/ali sorodnih strok. Prijavitelje pozivamo, naj oblikujejo multidisciplinarne skupine z različnimi strokovnjaki, ki lahko pomembno pripomorejo k razvoju instalacije ali koncepta oziroma ideje.

Način oddaje prijave

Prijave s predlogi v pdf-obliki (v velikosti največ 2 GB) prek Wetransferja pošljite na elektronski naslov info@czk.si. Kot predmet sporočila obvezno vpišite »ELES 3000«. Ko bo predlog dostavljen, boste s strani CzK/MAO prejeli uradno potrditev prejema gradiva.

Komisija

1. Barbara Mihelič, direktorica Živalskega vrta Ljubljana

2. Maja Vardjan, višja kustosinja za arhitekturo in oblikovanje, MAO

3. Vladimir Vidmar, vodja in kustos Male galerije Banke Slovenije

4. Rok Žnidaršič, docent na Fakulteti za arhitekturo in podžupan MOL

5. mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije družbe ELES

Kriteriji izbora

 • skladnost predloga projekta z razpisano temo ter izhodišči in cilji natečaja in partnerjev
 • obravnava problematike biodiverzitete z različnih zornih kotov
 • odličnost koncepta in funkcionalne zasnove (izvirnost, drznost, prepoznavnost)
 • oblikovna dovršenost, jasnost in celovitost projekta
 • upoštevanje omejitev in prednosti realizacije v različnih praktičnih kontekstih
 • izvirnost in primernost izbranih materialov
 • gospodarnost izvedbe in upoštevanje postavljenih finančnih omejitev
 • upoštevanje pogojev tehnične izvedljivosti v danem časovnem okviru
 • univerzalnost izvedljivosti predloga prek kratkoročne in dolgoročne (naknadne) aplikacije
 • vključitev trajnostnih vidikov in materialov ter praks v razvoj in zasnovo projekta (izbor ustreznih materialov, možnost ponovne uporabe, recikliranja ali prenosa na drugo lokacijo)
 • multidisciplinarnost skupine – vključuje minimalno dve različni stroki, s področja ustvarjalnosti (arhitektura, oblikovanje, vizualna umetnost in/ali druge) ter s področja biologije in sorodnih strok; sodelovanje z različnimi strokovnjaki, ki lahko pomembno pripomorejo k razvoju instalacije ali koncepta oz. ideje
 • referenčnost in izkušenost prijavitelja oziroma posameznih članov skupine
 • časovna izvedljivost in skladnost projekta s proračunom

Roki in prijava

 • oddaja vprašanj: 15. junij 2023
 • rok za oddajo projektov: 1. oktober 2023
 • 1. faza – izbor do treh nagrajenih predlogov konec oktobra 2023
 • Razgovori s tremi prijavitelji, izbranimi na prvi stopnji, in posredovanje usmeritev komisije sredina novembra 2023
 • 2. faza – oddaja razdelanih predlogov, pripravljenih na podlagi usmeritev žirije. 15. januar 2024
 • odločitev o zmagovalnem predlogu in podpis pogodbe začetek februarja 2024
 • razvoj projekta: od februarja do začetka junija 2024
 • predstavitev in trajanje kratkoročnega projekta: začetek junija (najkasneje do 10. junija) do konca decembra 2024

FAQ

Ali se lahko prijavi fizična oseba ali mora imeti s.p. ali ustanovljen zavod?

K sodelovanju so vabljeni posamezniki ali skupine in organizacije (z nosilnim članom/organizacijo). Če je prijavitelj skupina, mora izmed svojih članov izbrati odgovorno osebo – ta bo odgovorna za sklepanje pogodb in vodenje projekta ter bo glavna kontaktna oseba za komuniciranje z ekipo producenta (CzK/MAO). V primeru prijave skupine bo razpisovalec sklenil pogodbo z izbrano nosilno odgovorno osebo. Pravna oseba mora v prijavnem obrazcu navesti vse fizične osebe, ki so avtorji ali soavtorji predloga. Avtorska razmerja in pravice v skupini je dolžan opredeliti in urejati prijavitelj. 

 

Kako to, da ste se odločili za natečaj, ki ni anonimen? Na kakšen način bo zagotovljeno, da so v procesu žiriranja zagotovljena neodvisnost in transparentnost odločitev žirije, če pa bodo imena natečajnikov razkrita? 

Eden izmed pogojev natečaja in kriterijev točkovanja so reference prijaviteljev, kar ne omogoča anonimnosti natečaja. Zato bomo neodvisnost in transparentnost dela komisije zagotovili skozi strokovnost in neodvisnost komisije, raznolikosti članov komisije ter na podlagi jasnih meril in kriterijev.

 

Ali bo pri žiriranju pomembna tudi izkušenost izvajalcev (reference prijavitelja) in v kakšni meri glede na odličnost rešitve?

Med kriteriji izbora je tudi referenčnost in izkušenost prijavitelja oz. posameznih članov skupine. V zahtevani dokumentaciji za oddajo v 1. fazi je tudi predstavitev največ petih del vsakega avtorja.

 

Pri žiriranju bo veljal točkovnik:

 • Skladnost predloga projekta z razpisano temo ter izhodišči in cilji natečaja in partnerjev (12 točk)
 • Odličnost koncepta in funkcionalnost zasnove (izvirnost, drznost, prepoznavnost) (12 točk)
 • Oblikovna dovršenost, jasnost in celovitost projekta (12 točk)
 • Obravnava problematike biodiverzitete z različnih zornih kotov (12 točk)
 • Univerzalnost izvedljivosti predloga prek kratkoročne in dolgoročne (naknadne) aplikacije (10 točk)
 • Vključitev trajnostnih vidikov in materialov ter praks v razvoj in zasnovo projekta (izvirnost in primernost izbranih materialov, možnost ponovne uporabe, recikliranja ali prenosa na drugo lokacijo) (10 točk)
 • Gospodarnost izvedbe in upoštevanje postavljenih finančnih omejitev (7 točk)
 • Upoštevanje pogojev tehnične izvedljivosti v danem časovnem okviru (7 točk)
 • Multidisciplinarnost skupine (6 točk) – vključuje minimalno dve različni stroki, s področja ustvarjalnosti (arhitektura, oblikovanje, vizualna umetnost in/ali druge) ter s področja biologije in sorodnih strok; sodelovanje z različnimi strokovnjaki, ki lahko pomembno pripomorejo k razvoju instalacije ali koncepta oz. ideje
 • Referenčnost in izkušenost prijavitelja oziroma posameznih članov skupine (6 točk)
 • Upoštevanje omejitev in prednosti realizacije v različnih praktičnih kontekstih (6 točk)

 

Skulptura naj bi bila postavljena v javni prostor Živalskega vrta. Ali nam lahko poveste več o predvideni lokaciji? Ali nam lahko posredujete tloris predvidene lokacije (v dwg)? Kajti nismo prepričani, kako velika je lahko predvidena skulptura (okviren gabarit)?

V fazi idejne rešitve velikost in lokacija nista pomembni. Naročnik rešitev ne želi omejevati na idejo skulpture.

Projekt naj bo zasnovan kot kratkoročna intervencija na ključ, ki jo je v nadaljevanju dolgoročnega projekta mogoče aplicirati in realizirati v dolgoročno rešitev na različne površine oziroma pojavnostne medije ali na različne prostorske lokacije/objekte znotraj Živalskega vrta Ljubljana.

 

Ali ima lahko skulptura funkcijo, ki podpira biodiversiteto, trajnostno rabo virov,…ali pa mora biti zgolj likovno delo?

Naloga udeležencev natečaja je zasnovati projekt v javnem prostoru, ki kratkoročno funkcionira kot zaključen modul in likovna celota z lastno sporočilnostjo. To je lahko prostorska instalacija, prostorska intervencija ali drugo ustvarjalno delo.

Ustvarjalce spodbujamo k iskanju inovativnih pristopov, idej ali rešitev v zvezi s ključnimi temami, pomembnimi za razvoj in obstanek naše vrste in planeta. Predlog projekta naj bo (delno ali v celoti) zasnovan kot živ sistem oz. biotski inkubator za prihodnost, ki se ukvarja s temami, naštetimi v razpisu, ter spodbuja k razmisleku, kako lahko prispevamo k varovanju narave oziroma k njenemu bogatenju v mikrookolju, v katerem živimo.

Želja naročnika je, da ne gre zgolj za klasično likovno delo, temveč, da ideja/delo odraža ali podpira idejo biodiverzitete in drugih izhodišč podanih v natečaju.

 

Ali je s kratkoročnostjo in dolgoročnostjo projekta mišljeno, da se lahko izvede manjši začasen objekt v prostoru, ki pa lahko preraste tudi v večnega, trajnega?

Da. Po realizaciji kratkoročnega projekta, ki bo predvidoma na ogled do konca leta 2024, ima zmagovalna ekipa pravico sodelovati pri dolgoročnem projektu oziroma pri aplikaciji kratkoročnega projekta na večje, različne površine oziroma pojavnostne medije ali na različne prostorske lokacije oziroma objekte.

 

Kaj je mišljeno s prenosljivostjo? Da se na drugi lokaciji postavi replika tega umetniškega dela ali da se to delo prenese na drugo lokacijo? 

S prenosljivostjo je mišljeno, da je idejna zasnova zasnovana na način, da jo je možno aplicirati na druge lokacije, površine ali prostore.

 

Kakšne so vrednote družbe Eles s katerimi naj bi bila skulptura povezana, ali je potrebno uporabiti elektriko?

Družba ELES je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije. Je ključni člen energetske stabilnosti v regiji z enim od tehnološko najnaprednejših omrežij. Z zanesljivim prenosom električne energije skrbi za kakovost življenja, stabilnost delovanja organizacij ter razvoj družbe v Sloveniji in regiji. ELES je izjemno razvojno naravnana in inovativna družba, ki že danes išče rešitve za izzive, s katerimi se bomo zaradi prehoda v brezogljično družbo srečevali v prihodnosti. Z modernizacijo in uvajanjem pametnih omrežij tako že sedaj prispeva k zniževanju našega ogljičnega odtisa. Kot odgovorna družba ELES podpira dejavnosti na področju izobraževanja, ustvarjalnosti, znanosti in tehnologije ter okolja in družbe. Ker želi aktivno povezati znanje z različnih področij, je za uresničevanje svojega poslanstva in vrednot v širokem družbenem, tehnološkem, znanstvenem in kulturnem kontekstu vzpostavil platformo Eles 3000. Njen cilj je z izjemnimi zgodbami navdihovati širšo javnost ter podpirati ustvarjalno mišljenje v prizadevanju za čisto okolje, spodbujanje človeških vrlin in boljši svet.

Vrednote družbe ELES so zanesljivost, prožnost in odgovornost. Več o družbi, njeni viziji, poslanstvu, vrednotah in dejavnosti lahko izveste na www.eles.si

Uporaba elektrike v ustvarjalnem projektu ni potrebna.

 

Pravite, da so lahko projekti tudi spekulativni…. Kako bi v tem primeru realizirali projekt? Ali je v primeru spekulativnega projekta dovolj maketa v naravni velikosti, ni pa nujno, da vsi delu spekulativnega projekta res delujejo?

V tem delu je mišljeno, da so lahko projekti spekulativni (ali deloma spekulativni) na način, da se ukvarjajo z možnimi prihodnostmi, da so lahko tudi kritične narave, da predvidevajo možne rešitve in predloge, ki naslavljajo ključna vprašanja pomembna za prihodnost. Ni pa nujno, da bo te rešitve (trenutno) mogoče v celoti realizirati v praksi. V primeru spekulativnega predloga je lahko predlog maketa, video, aplikacija, instalacija ali druga aplikacija oz. drug vizualni fizični prikaz, realizacija.   

 

Ali je predvideno tudi, da se za izvedbo projekta avtorska skupina honorira? Je ta honorar predviden v 30.000eur ali pa so za to namenjeni dodatni zneski?

Trem najustreznejšim predlogom iz druge faze bo ocenjevalna komisija podelila nagrade. Nagrade so finančne. Nagradni sklad natečaja znaša 12.500 EUR. Nagrade se razdelijo po naslednjem ključu:

 1. nagrada  10.000 EUR 
 2. nagrada 1.500 EUR 
 3. nagrada  1.000 EUR 

Avtorska skupina za izvedbo projekta prejme nagrado v višini 10.000 EUR, avtorjem zmagovalnega projekta pa bosta poleg nagrade na voljo tudi proračun za izvedbo kratkoročnega projekta v višini 30.000 EUR (bruto z vsemi dajatvami) in podpora producenta (CzK/MAO). 

Nagrada je načeloma namenjena tudi kritju honorarjev. V primeru, da avtorska skupina oz. prijavitelj ocenjuje potrebo po dodatnem honoriranju morajo biti morebitni honoraji smiselno vključeni v celoten proračun za izvedbo projekta.

Proračun za izvedbo vključuje vse stroške za končno operativno izvedbo projekta/instalacije na ključ. Vključuje morebitne produkcijske stroške, stroške izdelave in postavitve dela, transportne stroške, prevoz materialov, potne stroške, stroške podizvajalcev, storitev, konstrukcij, opreme, vizualnih materialov, grafik, tiskovin, dovoljenj za objavo, zavarovanj, postavitve in podiranja, dodatnega varovanja, morebitnega spremljevalnega programa idr. Sredstva za izvedbo kratkoročnega projekta so končna, realizacija pa ne sme presegati navedenega proračuna. Prijavitelji morajo predlogu v drugi fazi priložiti finančni razrez projekta, ki naj vključuje vse omenjene stroške. Naročila in drugi organizacijski postopki bodo potekali izključno v sodelovanju z naročnikom, partnerjem in producentom ter v skladu z internimi pravilniki CzK/MAO.

*Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih z vključenim morebitnim DDV.

 

Lokacija ni podana natančno? Se ureja prostor/parkirišče pred ZOO?

V fazi idejne rešitve lokacija ni pomembna. 

Projekt naj bo zasnovan kot kratkoročna intervencija na ključ, ki jo je v nadaljevanju dolgoročnega projekta mogoče aplicirati in realizirati v dolgoročno rešitev na različne površine oziroma pojavnostne medije ali na različne prostorske lokacije/objekte znotraj Živalskega vrta Ljubljana.

Razpisovalec

ELES

Nagrada

1.000, 1.500 in 10.000 EUR

Proračun za izvedbo

30.000 EUR

Rok za prijavo

1. okt 2023